Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43627Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43627