Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế trên đị bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43788Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế trên đị bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43788