Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43947Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43947