Phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43965Phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43965