Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV chi nhánh Sơn Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44063Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV chi nhánh Sơn Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44063