Công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44109Công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44109