Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172