Phát triển mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44201Phát triển mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44201