Phát triển dịch vụ logictics trong giao nhận, vận tải biển của Việt Nam trường hợp công ty PNT chi nhánh phía Bắc : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44243Phát triển dịch vụ logictics trong giao nhận, vận tải biển của Việt Nam trường hợp công ty PNT chi nhánh phía Bắc : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44243