Đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44297Đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44297