Cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44361Cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44361