Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44473Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44473