Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44560Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44560