Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Thị Thúy Hằng
dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:33Z-
dc.date.available2017-05-17T08:50:33Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02333
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44560-
dc.description.abstract99 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractLàm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherTrung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
dc.subjectCông nghệ
dc.subjectKhoa học
dc.subjectNam Định
dc.subjectNông nghiệp
dc.titleỨng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02333_Noidung.pdf
  • Size : 681,71 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thúy Hằng
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:33Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:50:33Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02333
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44560-
  dc.description.abstract99 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractLàm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherTrung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
  dc.subjectCông nghệ
  dc.subjectKhoa học
  dc.subjectNam Định
  dc.subjectNông nghiệp
  dc.titleỨng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02333_Noidung.pdf
  • Size : 681,71 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :