Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Mạnh Tuấn, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Hữu An
dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:52Z-
dc.date.available2017-05-17T08:50:52Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.degreecodeV_L0_01608
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44600-
dc.description.abstract112 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectBảo Việt
dc.subjectKênh phân phối sản phẩm
dc.subjectQuản trị kinh doanh
dc.subjectTiếp thị
dc.titleQuản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01608_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Mạnh Tuấn, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVũ, Hữu An
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:50:52Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:50:52Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01608
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44600-
  dc.description.abstract112 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectBảo Việt
  dc.subjectKênh phân phối sản phẩm
  dc.subjectQuản trị kinh doanh
  dc.subjectTiếp thị
  dc.titleQuản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_01608_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :