Tăng cường thu hút vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44635Tăng cường thu hút vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44635