Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44642Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44642