Phát triển sản phẩm tài chính quản lý rủi ro tới phụ nữ nghèo ở nông thôn trong các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44663Phát triển sản phẩm tài chính quản lý rủi ro tới phụ nữ nghèo ở nông thôn trong các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44663