Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorHoa, Hữu Cường
dc.date.accessioned2017-05-17T08:52:19Z-
dc.date.available2017-05-17T08:52:19Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.degreecodeV_L0_02516
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44785-
dc.description.abstract111 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất nhữn (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectHàng hóa
dc.subjectNăng lực cạnh tranh
dc.subjectQuản trị kinh doanh
dc.subjectViệt Nam
dc.titleNâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02516_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorHoa, Hữu Cường
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:52:19Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:52:19Z-
  dc.date.issued2010
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02516
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44785-
  dc.description.abstract111 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất nhữn (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectHàng hóa
  dc.subjectNăng lực cạnh tranh
  dc.subjectQuản trị kinh doanh
  dc.subjectViệt Nam
  dc.titleNâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02516_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :