Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44845Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44845