Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhí, Mạnh Phong
dc.date.accessioned2017-05-17T08:53:32Z-
dc.date.available2017-05-17T08:53:32Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00745
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44999-
dc.description.abstract116 tr. + Đĩa mềm
dc.description.abstractKhái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherKhoa Kinh tế
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
dc.subjectThể chế kinh tế
dc.subjectViệt Nam
dc.subjectKinh tế thị trường
dc.titleThể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00745_noi_dung.pdf
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorPhí, Mạnh Phong
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:53:32Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:53:32Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00745
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44999-
  dc.description.abstract116 tr. + Đĩa mềm
  dc.description.abstractKhái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherKhoa Kinh tế
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)
  dc.subjectThể chế kinh tế
  dc.subjectViệt Nam
  dc.subjectKinh tế thị trường
  dc.titleThể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00745_noi_dung.pdf
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :