Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45022Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45022