Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vũ Hà
dc.date.accessioned2017-05-17T08:53:44Z-
dc.date.available2017-05-17T08:53:44Z-
dc.date.issued2005
dc.identifier.degreecodeV_L0_00575
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45026-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
dc.description.abstract120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractKhái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)
dc.publisherKhoa Kinh tế
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)
dc.subjectHợp tác kinh tế
dc.subjectKinh tế tài chính
dc.subjectTiền tệ
dc.subjectĐông Á
dc.titleHợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00575_noi_dung.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vũ Hà
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:53:44Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:53:44Z-
  dc.date.issued2005
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00575
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45026-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
  dc.description.abstract120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractKhái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)
  dc.publisherKhoa Kinh tế
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế (Full)
  dc.subjectHợp tác kinh tế
  dc.subjectKinh tế tài chính
  dc.subjectTiền tệ
  dc.subjectĐông Á
  dc.titleHợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00575_noi_dung.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :