Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - vấn đề và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45040Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - vấn đề và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45040