Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45044Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45044