Huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45065Huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45065