Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Quế Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:23Z-
dc.date.available2017-05-17T08:54:23Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationVũ, T. Q. A. (2004). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00312-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45076-
dc.description.abstractHệ thống hoá những lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp; phân tích đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghệp Việt nam từ 1986-2002. Từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình c (...)-
dc.format.extent117 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Kinh tế-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
dc.subjectChuyển dịch cơ cấu kinh tế-
dc.subjectKinh tế nông ngiệp-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleChuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00312_noi_dung.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Quế Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:54:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:54:23Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationVũ, T. Q. A. (2004). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00312-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45076-
  dc.description.abstractHệ thống hoá những lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp; phân tích đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghệp Việt nam từ 1986-2002. Từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình c (...)-
  dc.format.extent117 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Kinh tế-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kinh tế chính trị (Full)-
  dc.subjectChuyển dịch cơ cấu kinh tế-
  dc.subjectKinh tế nông ngiệp-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleChuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00312_noi_dung.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :