Ngành da giầy Việt Nam trong quá trình đổi mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45089Ngành da giầy Việt Nam trong quá trình đổi mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45089