Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45105Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45105