Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45131Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45131