Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45153Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45153