Chiến lược xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty May 10 giai đoạn 2012 - 2017 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45231Chiến lược xuất khẩu hàng dệt may của Tổng Công ty May 10 giai đoạn 2012 - 2017 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45231