Phát triển kinh tế du lịch thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45243Phát triển kinh tế du lịch thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45243