Chiến lược kinh doanh mặt hàng sách truyền thống của chuỗi cửa hàng sách Bảo Anh trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45278Chiến lược kinh doanh mặt hàng sách truyền thống của chuỗi cửa hàng sách Bảo Anh trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45278