Hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45434Hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45434