Ứng dụng thương mại di động tại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45468Ứng dụng thương mại di động tại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45468