Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45571Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45571