Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45654Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45654