Chiến lược phát triển Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2015-2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45661Chiến lược phát triển Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2015-2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45661