Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách của thành phố Vinh :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45665Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách của thành phố Vinh :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45665