Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45790Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45790