Xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45827Xây dựng và phát triển văn hóa tại văn phòng UBND tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45827