Phát triển làng nghề ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45845Phát triển làng nghề ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45845