Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45982Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45982