Quản lý nhà nước về kinh tế biển tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46026Quản lý nhà nước về kinh tế biển tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46026