Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46041Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46041