Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46061Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46061