Cơ sở kinh tế - xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46137Cơ sở kinh tế - xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46137