Hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực Internet tại Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội - Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46216Hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực Internet tại Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội - Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46216