Phát triển hạ tầng thương mại Việt Nam thực trạng và một số đề xuất chính sách : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46267Phát triển hạ tầng thương mại Việt Nam thực trạng và một số đề xuất chính sách : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46267